Oficjalna strona Biegów Wawrzynkowych

Regulamin Biegów Wawrzynkowych oraz Mistrzostw Polski Małżeństw

Regulamin Biegów Wawrzynkowych
oraz
Mistrzostw Polski Małżeństw
Słupca, dn. 11.08.2018r

I. CEL  IMPREZY:
Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
Promocja zdrowego stylu życia.
Promocja Miasta Słupca.

II. ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie ” Z Wiatrem i pod Wiatr”, Słomczyce 8c, 62-420 Strzałkowo

III. WSPÓŁORGANIZATORZY
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Kopernika 13, 62-400 Słupca
Urząd Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca

IV. PARTNER
YO&GO EVENTS Małgorzata Lewandowska

V. TERMIN  i  MIEJSCE:
Biegi odbędą się w dniu 11 sierpnia 2018 r. (sobota)
o godzinie 14.00 – XIX Młodzieżowe Biegi Wawrzynkowe
o godzinie 15.00 – X Bieg Rodzinny
o godzinie 17.15 – X Jubileuszowy Bieg o Laur Św. Wawrzyńca /10 km/ oraz Mistrzostwa Polski Małżeństw.
Start: Piotrowice ul. Korwińska (oddalony od biura zawodów ok. 4 km),
Organizatorzy zapewniają transport autokarowy na linie startu.
Meta: Stadion Leśny w Słupcy, ul. Gajowa 4.
Biuro zawodów: Stadion Leśny w Słupcy, ul. Gajowa 4.

VI. PROGRAM IMPREZY:
13.00 – Początek zapisów, odbiór numerów startowych,
14.00 – Biegi dziecięce i młodzieżowe
14.30 – Koniec zapisów do Biegu Rodzinnego
15.00 – Start do Biegu Rodzinnego
15.45 – Wręczenie nagród XIX Młodzieżowego Biegu Wawrzynkowego i losowanie nagród wśród uczestników X Biegu Rodzinnego
16.15 – Koniec zapisów do X Biegu o Laur Św. Wawrzyńca (10km) i Mistrzostw Polski Małżeństw (10 km),
16:20 – Przemarsz/Przejazd ze stadionu na linię startu
17.15 – Start do X Biegu o Laur Św. Wawrzyńca (10 km) i Mistrzostw Polski Małżeństw
18.45 – Zakończenie, wręczenie nagród zwycięzcom i losowanie nagród wśród wszystkich zawodników, którzy ukończyli Bieg o Laur Św. Wawrzyńca (10 km) i Mistrzostw Polski Małżeństw.

VII. TRASA  i  DYSTANS:
XIX Młodzieżowe Biegi Wawrzynkowe – dystans : Przedszkolaki – 50m, klasy I SP – 100m, II SP – 200m, III SP – 300m, IV SP – 400m, V SP – 500m, VI SP – 600m, bieżnia żużlowa na stadionie.
X Bieg Rodzinny – dystans 1,5 km, bieżnia stadionu, asfalt, dukty leśne,
X Bieg Św. Wawrzyńca oraz Mistrzostwa Polski Małżeństw – dystans 10 km trasa wokół Jeziora Słupeckiego, asfalt, drogi polne.

VIII. WARUNKI  UCZESTNICTWA:
a/ X Bieg Rodzinny
1. Uczestnikami Biegu Rodzinnego muszą być co najmniej 2 osoby: jedna osoba pełnoletnia /rodzice, dziadkowie lub inne osoby spokrewnione/, jedno dziecko do 16 roku życia, które dokonują zgłoszenia w biurze zawodów.
2. Prawo startu mają wyłącznie dzieci, które poddane zostaną weryfikacji w biurze zawodów
w obecności ich prawnych opiekunów, którzy podpiszą oświadczenie o zgodzie na udział w zawodach o stracie na ich odpowiedzialność.
3. Osoba pełnoletnia – opiekun ma prawo startu po złożeniu własnoręcznie podpisanego oświadczenia o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność.
4. Osoba pełnoletnia – opiekun musi posiadać podczas weryfikacji w biurze zawodów dowód osobisty lub paszport.
5. Rodzina cały dystans biegnie razem wspólnie wbiegając na metę.
6. Limit czasu ukończenia Biegu Rodzinnego wynosi 30 minut.
b/ X Bieg o Laur Św. Wawrzyńca
1. Prawo startu mają wyłącznie osoby powyżej 16 roku życia (ukończą do dnia 11.08.2018 r. 16 lat), podpiszą oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność i odbiorą w biurze zawodów numer startowy. Osoby do 18 roku życia muszą mieć pisemną zgodę prawnego opiekuna.
2. Limit uczestników biegu wynosi 400 osób, organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń.
3. W dniu zawodów organizator będzie dysponował 50 pakietami startowymi chyba, że wcześniej zostanie wyczerpany limit 400 nadanych numerów startowych (opłaconych zgłoszeń)
4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne na stronie biegów.
5. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia NW.
6. W ramach opłaty startowej w wysokości 30 zł (do dnia 30.06.2018 r.) i 40 zł (od 01.07.2018 do 05.08.2018 r.) pobieranej online. Każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje pakiet startowy, który zawiera:
– numer startowy z chipem oraz agrafki,
– worek na odzież, (do depozytu)
– koszulkę w rozmiarze wskazanym w zgłoszeniu,
a) Opłate można uiścić również bezośrednio na konto :

Dane do przelewu :
YO&GO Events Małgorzata Lewandowska
62-400 Wierzbno 72
Credit Agricole
11194010764926374800000000
W tytule proszę podać nazwę biegu oraz imię i nazwisko zawodnika.

7. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki. Zasłanianie numeru startowego części lub całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
8. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
9. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji w biurze zawodów dowód osobisty lub paszport.
10. Limit czasu ukończenia biegu wynosi 1,5 godz.
11. Oficjalnym czasem biegu jest czas BRUTTO
c/ Mistrzostwa Polski Małżeństw
1. Prawo startu mają małżonkowie, którzy złożą oświadczenie, że pozostają w związku małżeńskim.

IX. ZGŁOSZENIA :
1. Zgłoszenia do udziału w XIX Młodzieżowych Biegach Wawrzynkowych, i X Biegu Rodzinnego przyjmowane będą w biurze zawodów w dniu 11.08.2018 r. od godz:13.00.
2. Zgłoszenia do udziału w X Biegu o Laur św. Wawrzyńca i Mistrzostw Polski Małżeństw przyjmowane będą:
a) poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.biegiwawrzynkowe.slupca.pl oraz: http:/zawody.yogoevents.pl/x-bieg-o-laur-sw-wawrzynca-slupca
b) zapisy i zgłoszenia internetowe zostaną zamknięte w dniu 5 sierpnia 2018.
c) bezpośrednio w biurze zawodów: Stadion Leśny, ul. Gajowa 2 w dniu zawodów od godz. 13.00 do godz. 16.15 do wyczerpania limitu 400 uczestników.
W dniu zawodów organizator będzie dysponował 50 pakietami startowymi chyba, że wcześniej zostanie wyczerpany limit 400 nadanych numerów startowych.
W zgłoszeniu obowiązkowym jest podanie numeru PESEL uczestnika, a w przypadku biegów dzieci i młodzieży także numeru PESEL rodzica lub opiekuna prawnego.
Nieprawidłowe wypełnienie zgłoszenia przez uczestnika zwalnia organizatora z wszelkich następstw. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb Biegu i Organizatora.

X. KLASYFIKACJA:
1. XIX Młodzieżowe Biegi Wawrzynkowe – kategorie:
przedszkolaki, klasy I SP, II SP, III SP, IV SP, V SP, VI SP /dziewcząt i chłopców/.
2. X Bieg Rodzinny ma charakter imprezy rekreacyjnej i jego głównym celem jest zabawa oraz propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego, a nie sportowa rywalizacja.
3. Bieg główny – kategorie:
Mężczyźni: klasyfikacja generalna i w kategoriach: 16-19 lat, 20-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60-69 lat, 70 lat i więcej, słupczanie i mieszkańcy powiatu słupeckiego. Nagradzani będą tylko pierwsi zawodnicy z danej kategorii wiekowej
Kobiety: klasyfikacja generalna i w kategoriach: 16-29, 30-39, 40-49 lat, 50 lat i więcej, słupczanki i mieszkanki powiatu słupeckiego. Nagradzane będą tylko pierwsze zawodniczki z danej kategorii wiekowej.
4. Pary małżeńskie: liczy się czas łączny małżonków. Zwycięża para z najlepszym czasem łącznym.
5. W komunikacie końcowym zawodów zostaną podane indywidualne czasy rodzin i zawodników.
6. GRAND PRIX MIASTA SŁUPCY
Bieg główny wlicza się do klasyfikacji Grand Prix Miasta Słupcy.
Ogłoszenie zwycięzcy GRAND Prix Miasta Słupcy nastąpi po biegu „Mikołajków” dnia 09.12.2018r.
7. KLASYFIKACJA GRAND PRIX WIELKOPOLSKI WSCHODNIEJ
– uczestnicy biegu głównego
– kategoria open kobiet
– kategoria open mężczyzn szczegóły dot. Zgłoszeń i punktacji na stronie www.aktywni-konin.pl
ogłoszenie wyników Grand Prix odbędzie się podczas „Biegu o Lampkę Górniczą”

XI. NAGRODY:
1. XIX Młodzieżowe Biegi Wawrzynkowe – w kategorii przedszkolaków wszyscy uczestnicy otrzymują drobne upominki /słodycze/ oraz okolicznościowe koszulki, w kategorii szkół podstawowych okolicznościowe koszulki za miejsca I – VI. Wszyscy uczestnicy biegów otrzymują pamiątkowe medale.
2. X Bieg Rodzinny – zostanie przeprowadzony konkurs z nagrodami wśród drużyn, które ukończyły bieg w wymaganym czasie.
3. X Bieg o Laur Św. Wawrzyńca – w klasyfikacji generalnej za miejsca 1-3 wręczone będą nagrody rzeczowe. Wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg zostanie przeprowadzony konkurs z nagrodami, 350 zawodników na mecie otrzyma pamiątkowy medal. Komunikat końcowy będzie dostępny na stronie internetowej www.biegiwawrzynkowe.slupca.pl
Dla wszystkich posiłek regeneracyjny.
4. Mistrzostwa Polskich Małżeństw – dla pierwszych 10 par małżeńskich nagrody rzeczowe.
5. Przewidziano pulę nagród o wartości 10.000,-zł.

XII. ŻYWIENIE:
1. Każdy zawodnik, który dokonał zgłoszenia w biurze zawodów otrzyma darmowy bon na posiłek, który udostępniony będzie po ukończeniu zawodów.
2. Na trasie biegu głównego zawodnicy otrzymają w punkcie żywieniowym wodę (na 4 km i 7 km).
3. Na mecie każdy zawodnik otrzyma wodę.

XIII. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE:
1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Organizator zapewnia: opiekę medyczna podczas biegu (na starcie i mecie)
3. Każdego zawodnika obowiązuje estetyczny ubiór sportowy i obuwie sportowe adekwatne do danej dyscypliny.
4. Szatnie, natryski, posiłek po biegu na stadionie i kompleksie boisk ORLIK 2012.
5. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do biegu zawodnika, który w rażący sposób naruszył regulamin dowolnego biegu zgłoszonego w kalendarzu Polskiego Stowarzyszenia Biegów lub swoim zachowaniem zakłócił przebieg takiego biegu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w treści regulaminu.
7. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.